ถุงเก็บน้ำ PVA

ถุงพลาสติกโพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ถุงย่อยสลายทางชีวภาพที่สามารถละลายน้ำได้, ถุงน้ำละลายน้ำ.