ถุงเก็บน้ำที่ละลายน้ำได้

ถุงผ้าอ้อม, ถุงซักย่อยสลายได้, ถุงซักล้าง.